ITA 2019

การเปิดเผยข้อมูล

 ตัวชี้วัดที่ย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 ตัวชี้วัดที่ย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 ตัวชี้วัดที่ย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ตัวชี้วัดที่ย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ตัวชี้วัดที่ย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม